Školní řád Mateřské školy Sibřina, příspěvková organizace,
250 84 Sibřina 100, okres Praha - východ

Č.j.: MS- SI/108/2016

I. Základní ustanovení

II. Podrobnosti k výkonu práv a povinností

III. Obsah předškolního vzdělávání

IV. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování
předškolního vzdělávání

V. Provoz a vnitřní režim školy

VI. Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

VII. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

VIII. Ukončení docházky dítěte do MŠ

IX. Přijímací řízení

X. Platby v mateřské škole

XI.  Preventivní
program ve školním roce 2016/2017

XII. Závěrečná ustanovení

I. Základní ustanovení

Školní řád upravuje organizaci,
provoz, řízení, podmínky bezpečnosti, partnerské vztahy mezi školou a zákonnými
zástupci a práva a povinnosti všech zainteresovaných osob (dětí, rodičů,
zaměstnanců, spolupracujících organizací) s přihlédnutím k místním podmínkám.
Školní řád je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním a dalším vzdělávání a s vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním
vzdělávání. Ředitelka školy zveřejní školní řád na přístupném místě (nástěnka u
vchodu do MŠ a webové stránky MŠ). Rodiče
svým podpisem potvrzují
seznámení se školním řádem.

II. Podrobnosti k výkonu práv a povinností

Práva a povinnosti rodičů

1. Rodiče mají právo na informace o průběhu a
výsledcích vzdělávání svých dětí. Rodiče jsou průběžně a podle potřeby
informováni na schůzkách pro rodiče nebo na informační nástěnce školy. Styk
rodičů s učitelkami je umožněn denně při předávání dětí (informace ohledně
dětí  jsou podávány po předchozí domluvě
a oboustranné dohodě), s ředitelkou kdykoliv po předchozí domluvě (tel.733
180 653).

2. Rodiče mají právo na informace a poradenskou pomoc
školy v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

3. Rodiče mají právo vyjadřovat se k podstatným
záležitostem týkajících se vzdělávání dětí.

4. Rodiče jsou povinni na vyzvání ředitelky školy
osobně se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání
dítěte.

5. Rodiče jsou povinni informovat školu o změně
zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo   jiných  
závažných   skutečnostech,   které  
by  mohly  mít 
vliv  na  průběh 
vzdělávání dětí,  rovněž o
závažných změnách rodinné situace (úmrtí, rozvod...), které také mají vliv na průběh
vzdělávání dítěte.

6. Rodiče jsou povinni  oznamovat škole údaje do školní matriky
(evidence dětí), která obsahuje: jméno a 
příjmení,  rodné  číslo, 
státní  občanství a místo trvalého
i přechodného pobytu dítěte, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo
trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonní a e-mailové
spojení zákonného zástupce dítěte.

7. Pro rodiče jsou závazná práva a povinnosti uvedené
v tomto školním řádu, porušování školního řádu může vést k vyloučení
dítěte.

8. Rodiče v součinnosti se školou pomáhají vést
děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček,
oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Dbají, aby děti
měly ve svých skříňkách a šuplících pořádek. Pomáhají škole při vytváření
základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k dospělým
(zdravení, zdvořilost, kázeň) a k sebeúctě, k úctě k práci
jiných lidí.

9. Přivítáme jakýkoliv způsob spolupráce
s rodiči, nápady, návrhy, připomínky i kritiku.

Práva dítěte

Každé dítě má právo na:

1.    kvalitní
předškolní vzdělávání, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a jeho
osobnosti

2.    zajištění
činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu
stanoveném ve školském zákoně

3.    na
fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole

4.    při  vzdělávání 
mají  dále  všechny 
děti  práva,  která 
jim  zaručuje Listina lidských
práv a Úmluva o právech dítěte, další práva dětí při vzdělávání vyplývají z
ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu

5.    při
všech činnostech v MŠ i mimo ni se děti řídí pokyny zaměstnanců MŠ, dle svých
schopností se snaží o udržování čistoty a pořádku.

Realizace v MŠ:

a) právo individuálně uspokojovat své tělesné potřeby -
kdykoli jít na záchod, kdykoli se napít

b) právo jíst to a tolik, kolik chce, kdykoli si odpočinout

c) právo odpoledního spánku, s přihlédnutím k minimální
potřebě odpočinku, která je fyziologickou nutností z hlediska duševní hygieny
dítěte (0,5 hod.)

d) právo spontánně si vybrat hračku i způsob hry při
dodržování domluvených pravidel, jež může spoluvytvářet, principem je společně
přijatý a dodržovaný řád

e) právo být vždy vyslechnuto

f) právo na pomoc dospělého, když ji potřebuje

g) právo být oslovováno tak, jak je zvyklé z domova, nebo
jak si přeje

h) právo zvolit si samostatnou činnost

ch) právo vyjadřovat svůj názor, naslouchat názorům jiných,
hledat společné řešení.

 

K povinnostem dětí patří:

a) chovat se podle pravidel, která jsou stanovena ve třídách
a v MŠ na začátku školního roku

b) po dokončení činnosti uklidit prostor či hračku zpět na
své místo

c) samostatně používat WC, být samostatné při hygieně (mytí
rukou, použití kapesníku)

d) upevňovat si společenské návyky (pozdravit, poděkovat,
požádat o pomoc)

e) říci učitelce, když chtějí opustit třídu

f) mluvit přiměřeně hlasitě a neskákat do řeči

g) neničit práci druhých

h) chovat se k ostatním dětem tak, aby jim neublížily

ch) umět se omluvit, konflikty řešit ústní domluvou.

i) správné a šetrné zacházení s hračkami, učebními
pomůckami

III. Obsah předškolního vzdělávání

1. Mateřská škola je druhem školy, předškolní
vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci s odborným vzděláním, případně
pedagogičtí pracovníci, kteří si v dohodnuté době kvalifikaci doplňují a
studují.

2. Vyučovacím jazykem je jazyk český.

3. Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje
podle Školního vzdělávacího programu "Objevujeme náš
svět" (dále ŠVP PV), který je zpracován podle podmínek školy a
v souladu se státním Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní
vzdělávání.

4. ŠVP PV vydává ředitelka školy. Do ŠVP PV může každý
nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Každá třída pracuje podle
vlastního třídního programu (jeho zpracování není povinné), který vychází ze
školního vzdělávacího programu. Rodiče mohou na vyžádání ve třídách do třídního
programu nahlížet.

5. Pobyty dětí venku se realizují podle počasí
většinou na školní zahradě, v okolí MŠ (vycházky v okolí, hřiště a
sportovní plochy v okolí) nebo v menší míře i tematickými návštěvami
vzdálenějších míst vesnice nebo města (parky, výstavy, centrum). Příležitostně
vyjíždíme na delší pobyty venku do přírody. Delší pobyty mohou být limitovány
věkem, vyhrazujeme si právo některé děti na delší pobyty nebrat, usoudíme-li,
že to není pro jejich vývoj vhodné.

6. V MŠ jsou organizovány podle zájmu rodičů i
jiné aktivity, které zajišťují jiné subjekty a které jsou úplatné (zájmové
kroužky...). Tyto aktivity nejsou pro děti povinné, o jejich účasti rozhodují
rodiče. Informace o nich jsou na webových stránkách MŠ a na nástěnce.

IV. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolního vzdělávání

Mateřská škola v rámci předškolní
výchovy a vzdělávání:

1.    podporuje
rozvoj osobnosti a získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů
dítěte předškolního věku

2.    podílí
se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování
základních pravidel chování

3.    vytváří
základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání

4.    napomáhá
vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání

5.    Školní
vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle
konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole v souladu se školským
zákonem.

V. Provoz a vnitřní režim školy

1. Provoz 
MŠ  je  celodenní: 
po-st  od  7.00 
do  16.50 hod. a ve čt-pá do 16.20
(škola se v  7h. otevírá a v 17h./16.30 uzavírá), rodiče jsou povinni
vyzvednout si dítě tak, aby škola mohla být v 17/16.30h. opravdu uzavřena
(to znamená vyzvednout si dítě v dobu dřívější, než je 16.30/17h.). Dle §
5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. má zákonný zástupce zákonnou povinnost
vyzvednout si dítě v určené době stanovené ve školním řádu. Pozdní
převzetí dítěte je již narušení provozu mateřské školy a v případě
opakovaného narušení provozu mateřské školy může ředitel školy rozhodnout o
ukončení předškolního vzdělávání dítěte ve smyslu § 35 odst. 1 písmene b)
školského zákona.

2. Rodiče mohou přivádět dítě do MŠ do 8.15 hod. Dítě
lze výjimečně přivést i později na základě předchozí domluvy s učitelkou
ve třídě, ale jen pokud tím rodič nenaruší časový režim třídy. Při svém příchodu
rodiče předají dítě a odchází, nezdržují se v prostorách MŠ.

3. Děti je 
možné  vyzvedávat: po obědě
v době od 12.15 hod. do 12.30 hod. (třída Budulínci, Vodníci a Čarodějové)
a od 12.30 do 12.45 (třída Skřítci a Kašpárci), odpoledne od 14.30 hod. Pokud
rodič přijde odpoledne pro své dítě, po svém příchodu již přebírá za dítě plnou
zodpovědnost. Po převzetí dítěte rodiče odchází ze třídy, nezdržují se
prostorách MŠ nebo na zahradě.

4. Režim dne je stanoven tak, aby se dal pružně měnit
podle činností a akcí s dětmi, trvale je stanovena doba jídla, pobytu
venku a odpočinku dětí.

5. Zabezpečení budovy: Mimo
uvedenou dobu příchodů a odchodů je MŠ a areál uzavřena. Dobu příchodů a
odchodů je nutno dodržovat, z důvodu bezpečnosti dětí a provozu MŠ. Stanovená
doba příchodů a odchodů je závazná pro všechny zákonné zástupce a pověřené
osoby. Přicházet a odcházet v jinou dobu je možné po předešlém nahlášení
učitelce (např. návštěva lékaře). Rodič je povinen předat dítě osobně paní
učitelce, teprve pak může školu opustit. Učitelky odpovídají za děti od doby,
kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je
opět rodičům nebo zástupcům předají. V případě, že dítě navštěvuje kroužek,
který je veden externím lektorem, zákonný zástupce zplnomocní lektora písemným
pověřením k dozoru nad dítětem během konání kroužku, aby tak byla zajištěna
bezpečnost dítěte podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. 5/12.

6. Děti, které jsou do MŠ přijaty, by ji měly
navštěvovat pravidelně, zvláště v období zvykání. Doporučujeme rodičům,
aby své děti zvykaly na určitý stálý režim (např. doba vstávání, doba oběda,
doba odpočinku...) i v rodině, děti se pak lépe vyrovnávají s novými a nezvyklými
situacemi - lépe se adaptují, pokud se mohou opřít o určité neměnné body, které
jsou jim známé.

 7.
V případě, že dítě bez omluvy nechodí do MŠ po dobu delší než dva týdny,
může ředitelka školy rozhodnout o ukončení docházky dítěte do MŠ.

8. Nepřítomnost dítěte musí rodič, pokud je předem
známa - včas, pokud není předem známa - neprodleně, nahlásit a dítě omluvit:
ústně, písemně do sešitu na nástěnce nebo telefonicky (i sms), tel.
739 041 333. Rodič musí také stejným způsobem
předem nahlásit příchod a odchod dítěte z MŠ v jinou dobu, než je
stanoveno ve školním řádu a to své třídní učitelce.

9. Rodiče vodí do školy dítě oblečené tak, aby se
mohlo samostatně svlékat a oblékat (zapínání vpředu, ne prstové rukavice, u
malých dětí obuv na suchý zip) a aby se mohlo volně pohybovat. Obuv musí být
pevná, akorát velká (ne typu crocs). Veškeré oblečení a obutí musí být
označeno.

10. Každé dítě musí mít jeden oděv do třídy a jiný
oděv na pobyt venku, ve skříňce a kapsáři náhradní prádlo a oděv na převlečení.
Další povinné vybavení v MŠ: pláštěnka, holínky, pokrývka hlavy, baťůžek,
pyžamko, zástěrka na tvořivé činnosti. Sledujte počasí a podle něj oblékejte
děti, denně chodíme ven. Jen při smogové situaci ven nechodíme a při silném
větru, mrazu pod -10ºC, dešti a mlze a při silném slunečním záření pobyt venku
adekvátním způsobem zkrátíme.

11. Každé dítě má v MŠ svoji značku, kterou
používá po celý rok.

12. Rodiče mění dětem 1 x týdně pyžama (v pátek je
odnáší domů na vyprání). Rodiče zodpovídají za to, že má dítě každé pondělí
čisté pyžamko.

13. Doba odpočinku - děti do spánku nenutíme,
respektujeme jejich biologické potřeby, pokud děti neusnou, mohou pouze
odpočívat, prohlížet si knížku nebo provádět podobné klidové činnosti, nesmí
ale rušit spánek ostatních dětí.

14. Předávání informací rodičům: Rodiče jsou povinni
každý týden v rozmezí pátek po 23h- neděle večer zkontrolovat webové
stránky MŠ - sekci nástěnka, kde jsou nahrány aktuální informace platné pro
následující týden. Akutní informace, které není možné plánovat, jsou
zveřejňovány na nástěnce MŠ při vstupu do šaten (každá třída má vyhrazenu svou
část) a na webu v sekci nástěnka také. Rodiče jsou rovněž povinni
zkontrolovat informace na webových stránkách po absenci dítěte před jeho
opětovným nástupem do školky.

15. V případě neúčasti dítěte na akci konané mimo
budovu MŠ je nutné ponechat si dítě doma. Z kapacitních důvodů není možné,
aby dítě zůstalo v jiné třídě.

16. Zapsané děti jsou rozděleny do pěti tříd - třída
1. Vodníci, 2. Skřítci, 3. Kašpárci, 4. Čarodějové

a 5. Budulínci

Děti jsou ve třídách rozděleny dle věku, starší děti
se vzdělávají ve třídách Skřítků a Kašpárků, mladší děti ve třídách Vodníků a
Čarodějů, nejmladší  děti ve třídě
Budulínků.

 

Režim dne u Budulínků, Vodníků a
Čarodějů:

07.00-8.15  
          příchod dětí,
volné a pohybové hry, činnosti na rozvoj jemné a hrubé motoriky (děti jsou
spojené ve třídě do 8.00 hodin u Vodníků)

08.15-9.25             ranní
cvičení, hygiena a svačina, ranní kruh, činnosti spontánní a řízené vyplývající
z TVP

09.25-11.25  
        pobyt venku na
zahradě, vycházka

11.25-12.10           hygiena,
oběd dle rozpisu, hygiena

12.10-12.30           odchod dětí, které odchází po obědě

12.30-14.00      
    odpočinek, čtení nebo poslech pohádek,
klidové činnosti

14.00-14.30           úklid, hygiena, svačina

od
14.30                odchod dětí domů, volné hry, pobyt venku

od 15.30/16.00      děti jsou spojené ve třídě u Vodníků

17.00                    
pondělí, úterý, středa-uzamčení školky, vyzvednutí dětí do 16.50 hod.

16.30                    
čtvrtek, pátek- uzamčení školky, vyzvednutí dětí do 16.20 hod.

 

Režim dne u Skřítků a Kašpárků:

07.00-8.15          příchod
dětí, volné a pohybové hry, činnosti na rozvoj jemné a hrubé

         motoriky (07.00-7. 30 děti jsou spojené
ve třídě u Vodníků, 7. 30 - 8. 00 ve třídě u Kašpárků)

08.15-10.00         ranní
cvičení, hygiena a svačina, ranní kruh, činnosti spontánní a řízené

                            vyplývající z TVP 

        

10.00-12.00        pobyt
venku na zahradě, vycházka

12.00-12.30        hygiena,
oběd, hygiena

12.30-12.45       odchod
dětí, které odchází po obědě         

12.45-14.00        odpočinek,
čtení nebo poslech pohádek, klidové činnosti

14.00-14.30        úklid,
hygiena, svačina

od
14.30             odchod
dětí domů, volné hry, pobyt venku

od 15.30/16.00   děti
jsou spojené ve třídě u Kašpárků

Odpolední spojování tříd probíhá
nejdříve od 15.30 dle aktuálního počtu dětí v MŠ. 

17.00                 pondělí,
úterý, středa-uzamčení školky, vyzvednutí dětí do 16.50   hod.

16.30                 čtvrtek,
pátek- uzamčení školky, vyzvednutí dětí 16.20
hod.

 

VI. Podmínky pro
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

1. Škola je po celou dobu svého provozu uzavřena,
rodiče a zmocnění používají zvonek na dveřích, vždy oznámí jasně své jméno,
případně jméno dítěte, které vyzvedávají.

2. Pokud rodič využívá předadaptační nebo adaptační
program, musí se vždy předem domluvit s třídní učitelkou ve třídě na
způsobu a délce své přítomnosti.

3. Rodiče jsou povinni po celou dobu docházky dítěte
do mateřské školy předávat děti učitelkám do tříd osobně. Provozní pracovníci nejsou zodpovědní za převzetí dítěte.
Jiné osoby než zákonní zástupci dítěte mohou vyzvednout dítě jen na základě
písemného svolení zákonných zástupců (celoroční svolení na evidenčním listu,
pro ojedinělé případy - lístek s datem, jménem a datem narození osoby
nebo  rod. číslem). Pokud chtějí rodiče
dát zmocnění osobě mladší 18 let (sourozenci), musí písemně požádat ředitelku o
souhlas.

4. Rodiče mohou děti do mateřské školy vodit pouze
tehdy, pokud jsou zcela zdravé a nemají žádné příznaky nemoci či infekce (za
infekční chorobu se považují i vši, pedikulóza). Trvalý
kašel, průjem, zvracení, zelená rýma, červené spojivky očí a další
příznaky jsou příznaky nemoci, i když děti nemají teplotu! Škola není na
izolaci nemocného dítěte od kolektivu zařízena ani stavebně ani personálně, a
proto v  případě  zjištění  příznaku 
nemoci  u dítěte okamžitě
informujeme rodiče a požadujeme bezprodleně jeho vyzvednutí z kolektivu.

Děti nemocné se samy necítí dobře - běžný režim školy
je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti
v kolektivu. V případě pochybností budeme požadovat potvrzení od
praktického lékaře dítěte, že dítě může pobývat v kolektivu. V
případě výskytu  pedikulózy (napadení vší
dětskou) je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči všech dětí. Učitelky samy
nemají možnost dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířily pedikulózu na
další děti, ale informují co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného
dítěte, tak rodiče ostatních dětí. Zbavit děti vší je povinností rodičů,
nikoliv pedagogických pracovníků. Zákonní zástupci dítěte před příchodem do MŠ
jsou povinni provádět každodenní kontroly prohlídky vlasů a jsou povinni dítě
předávat zdravé, tedy bez hnid, vší. Pokud budou u  dítěte 
nalezeny  vši,  hnidy, 
budou  rodiče  neprodleně 
telefonicky  informováni  a vyzváni k vyzvednutí dítěte z MŠ, pokud k
tomuto dojde při předání dítěte do MŠ, dítě bude okamžitě vráceno rodiči zpět.
Hygienická opatření při výskytu pedikulózy jsou pro provozní zaměstnance velice
náročná, proto je v tomto případě nutná spolupráce s rodiči.

5. Rodiče mají povinnost oznámit učitelce ve třídě
jakékoliv skutečnosti, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se
udály i mimo MŠ (alergie, mdloby, nevolnost, úraz...) a podat zprávu
v případě výskytu přenosné infekční nemoci v rodině (neštovice,
žloutenka, mononukleóza, virový zápal plic apod.) či v případě výskytu vší
u dětí.

6. Léky a léčebné prostředky (kapky, masti, léky) ve
škole nepodáváme!

7. V případě, že je dítěti lékařem nařízena bezlepková dieta
nebo má dítě lékařem diagnostikováno jiné zdravotní znevýhodnění, které mu
brání účastnit se běžného odebírání stravy v MŠ, je povinnost zákonného
zástupce toto doložit lékařskou zprávou.

8. Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po
dobu, kdy je v MŠ: odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách.
Učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk a šuplíčků, zda neobsahují
nebezpečné věci (ostré předměty, léky, potraviny apod.). Rodiče plně odpovídají
za oblečení a obutí svých dětí a za věci (šperky, knížky, hračky, potraviny),
které si dítě bere s sebou do školy (mohou např. zapříčinit úraz dítěte). Šuplíčky před
třídami slouží pouze pro ukládání portfolií dětí a jejich výrobků!

6. Předcházení rizikům, poučení dětí

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu  zdraví 
dětí  při  výchově a vzdělávání. Pedagogičtí pracovníci v
rámci výchovného působení seznamují děti s možnými riziky, ohrožením zdraví a
bezpečností při všech činnostech a zároveň seznamují děti s konkrétními
bezpečnostními pokyny, se zásadami bezpečného chování ve škole a mimo školu.

7. Definování školního úrazu :

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při
výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí.
Výchovnou a vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci
školy (vyplývající z ní a v souvislosti s ní), ve škole od
předání dítěte paní učitelce až do příchodu zákonného zástupce nebo jím
pověřené osoby, která převezme za dítě zodpovědnost. Školním úrazem je rovněž
úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou
a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy
dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který
se dětem stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou
zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných
mimo školu nebo úraz, který se stal po převzetí dítěte zákonným zástupcem.

8. Pohyb po budově je možný pouze bez venkovní obuvi:
děti se přezouvají v šatnách do vhodných přezůvek. Osoba přivádějící dítě si
může buď zakoupit návleky v automatu na návleky, nebo si nechat vlastní
přezůvky v šatně přiváděného dítěte. Ve venkovní obuvi je možné jít pouze
po tzv. "špinavé" zóně dolů do šaten (vyznačena červenými stopami).

9. Dozor nad dětmi: Jeden
pedagogický pracovník odpovídá při pobytu dětí mimo území školy za bezpečnost
nejvýše 20 dětí, při speciálních činnostech jako jsou výlety, zájezdy, pobyty
v přírodě zajistí ředitelka nebo její zástupkyně organizaci tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost dětí. Pro účast na
některých vzdělávacích činnostech školy, například na škole v přírodě,
sportovních a tělovýchovných akcích, se vyžaduje zdravotní způsobilost, kterou
posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost - způsobilost je
uvedena v evidenčním listu, o změně jsou rodiče povinni školu informovat
dokladem od lékaře.

10. Ochrana před sociálně
patologickými jevy: všichni pedagogičtí pracovníci průběžně sledují konkrétní
podmínky a situace z hlediska výskytu sociálně patologických jevů.
Uplatňují různé metody umožňující včasné zachycení ohrožených dětí. Pokud by
došlo k projevům šikany a bylo tak ohroženo zdraví a bezpečnost ostatních
dětí, bude zákonný zástupce/ci vyzvání ředitelkou školy k řešení, případně
ke spolupráci se školským poradenským zařízením. Neřešení projevů šikany ze
strany vyzvaných zákonných zástupců je bráno jako závažný přestupek proti
školnímu řádu.

11. Kontrolní  činnost:
 ředitelka  školy  průběžně
 kontroluje  dodržování  podmínek  pro bezpečnost a ochranu zdraví dětí. Školnice
denně provádí kontrolu budovy a venkovních prostor MŠ.

VII. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Po dobu vzdělávání při pobytu
dítěte v MŠ zajišťují pedagogické pracovnice, aby děti zacházely šetrně s
učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly
ostatní majetek školy. V každé třídě jsou budována pravidla soužití mezi dětmi
týkající se pořádku, čistoty, kamarádského chování a podmínek zacházení s
majetkem školy ze strany dětí. Poškodí-li dítě záměrně jakýkoliv majetek školy,
bude výše škody projednána se zákonným zástupcem dítěte, který bude požádán o
spolupráci a spoluúčast na odstranění vzniklé škody. Po dobu pobytu v
prostorách MŠ jsou zákonní zástupci, sourozenci povinni se chovat tak, aby
nepoškozovali majetek školy a školní zahrady.

VIII. Ukončení docházky dítěte do MŠ

Ředitelka mateřské školy může dle §35 školského zákona
rozhodnout po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci
dítěte  o ukončení předškolního
vzdělávání, jestliže: 1. se dítě bez omluvy zákonného zástupce
       nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
      

 2. zákonný zástupce závažným způsobem
       opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

 3. ukončení doporučí v průběhu
       zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

 4. zákonný zástupce opakovaně neuhradí
       úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní
       stravování (§123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný
       termín úhrady.

IX. Přijímací řízení v MŠ

Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti ve
věku od 3 do 6 let, po dohodě a podle podmínek školy i děti mladší 3 let a
starší 6 let.

1. Ředitelka stanovuje v dohodě se zřizovatelem
místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání pro následující školní rok.

2. O přijetí dítěte a o stanovení zkušebního pobytu
v délce maximálně 3 měsíce rozhoduje ředitelka školy.

3. K předškolnímu vzdělávání se přednostně
přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

4. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví
ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku
pobytu v těchto dnech v mateřské škole.

5. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

6. Dítě, které začíná MŠ navštěvovat, musí již
samostatně chodit - nepoužívat kočárek, umět držet lžíci a jíst lžící, pít
z hrníčku nebo sklenice, samostatně používat WC (ne nočník), umývat se,
nenosit plíny, umět smrkat (alespoň za pomoci dospělého), nepoužívat dudlík, má
se snažit samo oblékat a nazouvat obuv.

Přesná kritéria, podle kterých se děti do MŠ
přijímají, zveřejní ředitelka nejpozději měsíc před plánovaným zápisem do
mateřské školy.

X. Platby v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání

1. Za předškolní vzdělávání platí zákonní zástupci
dítěte úplatu.

Úplata se neplatí za děti v posledním roce před
zahájením školní docházky, tj. za děti, které do 31.8. příslušného roku dovrší
6 let, tyto děti mají nárok na 1 rok vzdělávání zdarma. Děti, které mají odklad
povinné školní docházky již školné platí, protože vyčerpaly v předchozím
roce bezplatné předškolní vzdělávání.  

2. Výši úplaty stanovuje ředitelka školy podle
pravidel stanovených zákonem a činí na školní rok 2016/2017 částku 650,-Kč na
jedno dítě a měsíc.

Výše úplaty je pro všechny zapsané děti stejná a platí
po celý školní rok: od 1. září 2016 do 31. srpna 2017.

3. Úplata je splatná do 15. dne v příslušném
měsíci bezhotovostně na účet školy: 250185319/0800.

4. O osvobození od úplaty či o snížení úplaty
rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy na písemnou žádost zákonného
zástupce dítěte.

Písemná žádost musí obsahovat: komu je adresována,
datum žádosti, druh žádosti (osvobození) odůvodnění, jméno, příjmení a datum
narození dítěte, jméno a příjmení žadatele, bydliště, tel. kontakt, podpis +
doložení odůvodnění.

Osvobozen 
od  úplaty  bude zákonný zástupce dítěte nebo fyzická
osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto
skutečnost prokáže ředitelce školy.

Žádost o osvobození od úplaty se podává ředitelce
předem na období čtvrtletí, kterého se žádost týká. Září je posledním měsícem
3. čtvrtletí - žádost musí být podána v září. Na období říjen - prosinec
musí být podána do 15. října atd.

5. V měsíci, kdy bude omezen nebo přerušen provoz
mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka poměrnou
výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu.

Pokud je v letních měsících školka uzavřena, úplata se
za tyto měsíce neplatí.

6. Rodiče musí dodržovat termín placení úplaty
stanovený školou i v případě nepřítomnosti dítěte v mateřské škole.

Stravování

1. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví
ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se
stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno
v mateřské škole, stravovalo vždy.

2. Stravování probíhá ve školní jídelně a připravuje
se ve školní kuchyni.

Stravné činí: 35,-/den, platí se zálohově 700,- /
měsíc.

3. Jakékoliv změny ve stravování (odhlášení a
přihlášení ke stravě) musí rodič nahlásit den předem nebo daný den do 8.00 hod.
- ústně osobně paní kuchařce či hospodářce, písemně do sešitu na nástěnce u
vchodu či formou sms na tel. č. 739041333, sdělení jiným způsobem nebude bráno
v potaz. Pedagogičtí pracovníci nemají v náplni práce odhlašování a
nahlašování stravy.

Dítě bez přihlášené stravy nemůže být do MŠ přijato.

Pokud dítě z důvodů nepředpokládané nemoci nelze
včas odhlásit, mohou si rodiče pro stravu přijít pouze první den této nepřítomnosti
s vlastní nádobou na stravu a to v době od 12.00 hod. do 12.30 hod., déle
se nesmí jídlo schovávat a je z hygien. důvodů zlikvidováno.

4. V případě, že rodiče stravu neodhlásí a dítě
není přítomno, jsou povinni tuto neodhlášenou stravu zaplatit. 

5. Stravné musí být placeno včas do 25. dne
předchozího měsíce na účet školní jídelny: 7034-250185319/0800, s platným
variabilním symbolem. Stravné se platí vždy předem na následující měsíc a stále
stejná částka. Vyúčtování probíhá na konci školního roku.

6. Rodiče si vyřizují vše, co se týká stravování,
pouze se školní jídelnou, učitelky školy nejsou v těchto
záležitostech kompetentní.

7. Děti jsou přihlášené k celodennímu stravování.
Pokud si rodič vyzvedává dítě po obědě a chce si vzít odpolední svačinku domů,
musí tak nahlásit tuto skutečnost do 8mi hodin ráno toho dne kuchařce nebo
hospodářce MŠ, připravit vlastní čistou plastovou nádobu s uzavíratelným
víčkem, označenou jménem a třídou dítěte a tuto nádobu předat kuchařce nebo
hospodářce MŠ.

 

 

XI. Preventivní program realizujeme
v následujících oblastech:

1. Zapojení do programu Bezpečně
do školky

-         
pravidelné využívání reflexních vestiček (každé
dítě) - využívání během výletů, vycházek

       a v MHD

-         
práce s magnetickou nástěnkou - dopravní situace

-         
jízdy s dětmi MHD, před kterými jsou poučeny o
bezpečném chování na cestě

-         
práce s interaktivní tabulí

2. BOZP

-         
pravidelné poučování dětí o bezpečném chování v
MŠ (zaznamenáváno do třídnice)

-         
pravidelné poučování dětí o bezpečném chování
mimo MŠ (výlety..., zaznamenáváno

do třídnice)

-         
vyvěšení pravidel ve třídě na nástěnku, společné
zpracování pravidel s dětmi

-         
využívání knihy "Abeceda slušného chování"

3. Hygienické návyky

-         
 "básnička
Ruce" - prevence žloutenky

-         
pravidelné upevňování správných hygienických
návyků

-         
vylepení motivačních obrázků, pravidel správné
hygieny

-         
vedení dětí k pitnému režimu, k identifikaci
vlastní lahvičky a vlastních věcí

4. Spolupráce se sborem
dobrovolných hasičů

-         
nácvik evakuace

-         
beseda s hasiči - informace
k záchrannému systému

5. Zdravotní prevence

-         
možnost očního vyšetření dětí v MŠ -
preventivní screening očních vad (1x ročně)

6. Policie ČR

-         
beseda

Oblasti zařazujeme do výchovně
vzdělávací činnosti průběžně po celý rok.

Začátek školního roku:

Začátek školního roku je zaměřen  na 
adaptaci dětí, seznámení s budovou MŠ a okolím, sestavení pravidel a
zásad správného a bezpečného chování v MŠ:

-         
seznámení dětí se třídou, spolužáky, vlastní
značkou, učitelkami

-         
seznámení 
dětí  s  budovou, 
ostatními  zaměstnanci  MŠ 
a  poučení  o 
bezpečném  chování  v budově (důraz na pohyb po schodech, v
šatně, v umývárně, v jídelně, při přesunech do jiných místnosti, zásady
bezpečného využívání chodby)

-         
seznámení se bezpečným chováním při všech
činnostech v MŠ

-         
seznámení s okolím MŠ - bezpečné chování na
zahradě, bezpečné chování na vycházkách, nácvik chůze ve dvojicích

-         
vysvětlení správného chování k mladším
dětem

XII. Závěrečná ustanovení

Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro
zákonné zástupce dítěte,

pedagogy a zaměstnance školy.

Školní řád nabývá platnosti dne 1. 9. 2016                                                          
Mgr.Martina Broncová

                                                                                                                                      Ředitelka


Školní řád