Dodatek ke
školnímu řádu č. 1,
Mateřská škola Sibřina, příspěvková organizace

Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (podle vyhlášky č. 27/2016 Sb.
O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných.

 

Rámcové cíle a záměry předškolního
vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při vzdělávání dětí
se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování
přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem.
Pedagogičtí pracovníci se snaží o vytvoření optimálních podmínek,
které vedou k rozvoji osobnosti každého dítěte. Vedou děti k učení,
ke komunikaci s ostatními a pomáhají jim, aby dosáhly co
největší samostatnosti. Na základě znalostí a rozvojových možností
každého dítěte poskytujeme včasnou pedagogickou péči, a tím zlepšujeme
jejich životní i vzdělávací šance. Vytváříme podmínky pro pozitivní
přijetí dětí se speciálně vzdělávacími potřebami. Navazujeme úzkou
spolupráci s rodiči všech dětí, citlivě s nimi komunikujeme
a předáváme potřebné informace. Spolupracujeme s dalšími odborníky
a využíváme služeb školských poradenských zařízení.

Účelem podpory vzdělávání těchto dětí je plné
zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého dítěte
s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti.
Individuální rozvojové možnosti dětí jsou maximálně podporovány. Veškeré
činnosti jsou prováděny tak, aby všechny děti zažívaly úspěch
a radost z toho, co se jim povedlo.

Pedagogičtí pracovníci si jsou vědomi, že děti,
které mají přiznaná speciální podpůrná opatření se liší ve svých
možnostech a individuálních vzdělávacích potřebách. Proto maximálně
využíváme vzdělávací potenciál těchto dětí s ohledem na jejich
individuální možnosti a schopnosti.

Při vzdělávání dítěte se speciálními
vzdělávacími potřebami učitel zahrnuje do svých vzdělávacích strategií
podpůrná opatření. Podpůrná opatření prvního stupně stanovuje mateřská škola.
Od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ po projednání
se školou a zákonným zástupcem dítěte. Pravidla pro použití
podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č.
27/2016 Sb.

Pedagogičtí pracovníci volí vhodné vzdělávací
metody a prostředky, které jsou v souladu se stanovenými
podpůrnými opatřeními. Během vzdělávání uplatňují profesionální postoje nejen
pedagogičtí pracovníci, ale i ostatní pracovníci, kteří se na péči
o dítě a jeho vzdělávání podílejí.

Při vzdělávání dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami vytváříme podpůrná opatření. Při všech postupech dbáme
na to, aby byly v souladu se zájmem dítěte. Podmínky pro
vzdělávání odpovídají individuálním potřebám dětí. Uplatňujeme princip
diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování
a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod
vzdělávání. Realizujeme všechna stanovená podpůrná opatření při vzdělávání
dětí. Samozřejmostí je osvojení specifických dovedností na úrovni, která
odpovídá individuálním potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost,
sebeobsluhu a základní hygienické návyky na úrovni odpovídající věku
dítěte.

Podpůrná opatření prvního stupně:

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje
škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského
zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). PLPP zpracovává
škola samostatně.

Podpůrná opatření prvního stupně navrhuje,
vytváří a upravuje MŠ.

Úpravy ve vzdělávání navrhují pedagogičtí
pracovníci, přičemž spolupracují se zákonným zástupcem dítěte. PLPP má
písemnou podobu.

Podpůrná opatření od druhého do pátého
stupně
:

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze
uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení
po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte. IVP
zpracovává škola na základě doporučení ŠPZ. IVP má písemnou podobu
a je s ním obeznámen zákonný zástupce dítěte a školské
poradenské zařízení.

Zvýšenou pozornost věnujeme dětem s 
odkladem školní docházky. Pokroky jsou zaznamenávány v individuálním
hodnocení dítěte a konzultovány se zákonnými zástupci dítěte.

Vytváříme podmínky k co největšímu
využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální
možnosti.

Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

 

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím
programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu
každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí
v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. Za nadaného žáka
se pro účely této vyhlášky považuje především žák, který při adekvátní
podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné
či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních,
uměleckých nebo sociálních dovednostech. Zjišťování mimořádného nadání včetně
vzdělávacích potřeb žáka provádí školské poradenské zařízení ve spolupráci
se školou. Dítě, které vykazuje známky nadání je dále podporováno.
Vzdělávání dětí probíhá způsobem, při kterém je stimulován rozvoj jejich
potenciálu včetně různých druhů nadání, aby se nadále tato nadání
mohla ve škole projevit, uplatnit a dále se rozvíjet.

Dodatek ke
školnímu řádu č. 2,
Mateřská škola Sibřina, příspěvková organizace

Povinné předškolní vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k
zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost
předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2) - od 1. 9. 2017.

Zákonný zástupce má povinnost zajistit, aby dítě,
které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy.
Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku
podle §182a školského zákona. (§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se
vzdělává v mateřské škole zřízené obcí, nebo svazkem obcí se sídlem ve
školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu - Mateřská škola
Sibřina, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu, nebo
individuální vzdělávání dítěte. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy skutečnost
bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy tzn. Mateřské škole
Sibřina.

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné
předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.
Rozsah povinného předškolního vzdělávání
je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání stanoví ředitelka školy, a to
v rozmezí od 7 hod. do 8, 15 hod. (§ 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.).

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech,
které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v
základních a středních školách.

Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole
po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a odst. 3).

Zákonný zástupce je povinen omlouvat nepřítomnost
dítěte do omluvného listu u třídní učitelky.