Naše vize

Mateřská škola je zpravidla první vzdělávací institucí, do které děti přicházejí a vzpomínky na ní také tvoří často úplně ty první vzpomínky, které se nám vybavují i v pozdějším věku a v dospělosti.

Proto je naším prvořadým úkolem, zajistit prostředí, ve kterém se děti budou cítit dobře a spokojeně.

Chceme ve školce zajistit především podmínky pro přirozený rozvoj dětí, podporovat přátelské chování a kamarádské vztahy mezi dětmi, naučit děti správnému chování ve skupině, efektivnímu řešení sporů, zvládat komunikaci s dospělými i dětskými kamarády.

Rozdíly mezi dětmi jsou a budou v každém věku. Vedeme děti k přirozenému přijímání rozdílů mezi jednotlivci a považujeme tuto oblast také za primární prevenci šikany v pozdější školní docházce. Děti si uvědomují, že každý má své silné i slabé stránky a přijímají to jako přirozenou součást života. K tomu přispívá integrace dětí s určitým znevýhodněním do běžného kolektivu a rovněž třídy věkově smíšené. V případě potřeby sestavíme dítěti individuální plán a spolupracujeme s psychology, pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickými centry.

Děti se v mateřské škole učí samostatnosti a odpoutávají se od rodiny. Chceme, aby toto osamostatňování probíhalo co možná nejpřirozenějším způsobem, učitelky k dětem přistupují spíše z pozice tety než paní učitelky a děti je také tak mohou oslovovat, netrváme na vykání a na formálním přístupu. Snažíme se o rodinnou atmosféru a rodinné prostředí, které je pro děti v tomto věku podle našeho názoru nejvhodnější.

Přípravu do základní školy považujeme za velmi důležitou.  V této oblasti se zaměřujeme na rozvoj celé osobnosti dítěte na takovou úroveň, aby bylo schopné zvládnout požadavky kladené první třídou. V případě určitých obtíží včas doporučujeme návštěvu poradenských zařízením a případně odklad povinné školní docházky.   Věnujeme vždy část dne práci s předškoláky, kteří také mohou navštěvovat grafomotorický kroužek.

Stravování nepatří sice přímo k pedagogické činnosti, ale chceme, aby si děti uvědomovaly význam zdravé stravy a proto jim nabízíme dostatek ovoce a zeleniny a i další produkty zdravé výživy, které nejsou běžně známé (kuskus, cizrna…). Podporujeme zdravé a pestré stravování. Individuální požadavky na stravu je možné v naší školce po dohodě realizovat. Myslíme si, že děti se speciální stravou rozhodně nesmí být vyčleňovány z běžného kolektivu.

Uvědomujeme si, že jsou to rodiče, kdo zná své děti nejlépe, ovšem učitelky s nimi tráví skoro stejně tolik času jako rodiče doma, a znají je zase z jiné stránky. Proto považujeme vzájemné kontakty a spolupráci za důležité. Dáváme přednost neformálním kontaktům a rozhovorům, v případě potřeby poskytujeme rodičům informace o jejich dítěti, doporučujeme kontaktování odborníků a upozorňujeme na určité oblasti, které se v domácím prostředí nemusí vždy projevit. Jsme přesvědčeni, že spolupráce rodiny a školy je pro správný rozvoj dítěte klíčová.

Přejeme si, aby dítě, které opouští naší školku, bylo zdravě socializované a sebevědomé, zvládalo sebeobslužné činnosti přiměřeně jeho věku, těšilo se do první třídy a bylo na ní kvalitně připravené po všech stránkách. A na školku aby mělo jen ty nejhezčí vzpomínky.

Kolektiv MŠ